Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
Items filtered by date: oktober 2014

2014

Have 9 items


Deprecated: Non-static method K2ModelItem::getItemExtraFields() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/templates/ja_lens/html/com_k2/generic.php on line 61
laurdag, 25 oktober 2014 00:00

Status for Nordøyvegen

Vegprosjektet er på førsteprioritet og ble vedtatt i Fylkestinget i 2005, da med plan om ferdigstillelse i 2015. Siden er det jobbet med planlegging og endelig finansiering. Etter nødvendige reguleringsplaner var ferdige og finansieringsplan var på plass vedtok Fylkestinget i 2013 oppstart av prosjektet som skal knytte 6 øysamfunn og fastlandet sammen og dermed knytte Sandøy kommune fysisk sammen med Haram kommune. Prosjektet består av tre undersjøiske tuneller og en bro. Det vil avløse tre ferger, en hurtigbåt og en ambulansebåt. Dette er med på å gi prosjektet en meget god miljøgevinst. Stortinget godkjente i 2011 start av forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. På øyene og i kommunen for øvrig er det en omfattende og internasjonal industri som er svært avhengig av bedre infrastruktur og større bo- og arbeidsregion.

Planstatus:

* Reguleringsplaner er ferdige og godkjente.

* Omfattende arkeologi er i gang. 

* Detaljprosjektering av bro blir nå lagt ut på anbud.

* Detaljprosjektering av tuneller og veier, samt grunnerverv pågår nå i Statens Vegvesen.

* Fylkestinget har vedtatt at anbudene for bygging skal være klare for utlysing umiddelbart etter Stortingets endelige godkjenning (etter KS-2 som nå er i gang). Dette ligger an til å skje før sommeren 2015.

* Byggestart kan skje høsten 2015

Finansiering:

Finansiering er basert på bompenger, overføring av RDA-midler, fylkeskommunalt bompengelån med rentekompensasjon, samt kommunale og private innskudd.

* Bompenger. Stortinget vedtok i 2010 forhåndsinnkreving av bompenger på fergene. Fra 1. januar 2014 er det innkrevd bompenger på to ferger, og fra 1. januar 2015 starter innkreving på to nye ferger. Innkrevingen pr. dato går som ventet, og som lagt til grunn i finansieringsplan.

* RDA midlene som er lagt inn i finansiering er på flere hundre millioner og står nå plassert på konto med gunstige vilkår. Etter vedtaket om oppstart er ordningen utvidet med flere år, og det er foreslått at skipsverft kan bli tatt med i ordningen. 

* Rentekompensasjon 1. Etter vedtaket om bygging er rentekompensasjonsordningen videreført og utvidet fra 131 til 181 mill NOK pr. år. Fylkestinget har vedtatt at dette skal gå til Nordøyvegen.

* Rentekompensasjon 2. Regjeringen har annonsert rentekompensasjon for bompengelån. Før ordningen trer i kraft, er det lov å benytte rentesats i planleggingen tilsvarende statsobligasjonsrente + 0,5%. Dette tilsvarer nå ca. 3%. I finansieringsplan lagt til grunn i fylkestingets vedtak er det benyttet 6,5% rente.

* Fergeavløsingsmidler. I finansieringen var det lagt til grunn avløsning av tre ferger og en hurtigbåt. I fylkestingsvedtaket er det lagt til grunn 30 år med fergeavløsningsmidler. Dette er forankret i Kommuneproposisjon av 2010, hvor det heter: "Refusjon kan utbetales til bompengeselskap i inntil 30 år". Videre: "Ordningen får ingen konsekvenser for fylkene ved overtagelse av dagens øvrige riksvegnett". Videre: "For prosjekt som er planlagt åpnet for trafikk etter 2010, inngår midlene i rammen til kjøp av fergetjenester som også overføres fylkene". Forutsetningene må derfor betraktes å være på plass. I tillegg signaliseres det av alle parti at ved behandling av Kommuneproposisjon for 2015 at ordningen skal utvides til å gjelde i inntil 40 år. 

* Kommunale innskudd er bl.a. basert på avsatte fond. Godkjenning og metode for innbetaling er foretatt.

* Private innskudd er foretatt og pengene tilgjengelig.

Som beskrevet over ser vi at finansieringsplan nå ser ut til å bli betydelig gunstigere for Nordøyvegen enn det som er lagt til grunn i Fylkestingets vedtak. 

Kommunerevisjonen har som uavhengig aktør gått gjennom finansieringsplan og utalt: Finansieringsplanen er særdeles robust og realisering av Nordøyvegen vil bli en meget lønnsom investering for Fylkeskommunen. Det er her spesielt lagt vekt på sikkerhet for lavere rente en 6,5% på bompengelånet.

Da forsinkelser kan betraktes som det mest kostnadsdrivende element vil det være særs viktig å komme i gang med bygging så raskt som mulig.

 

Nordøyvegen AS, oktober 2014.

 

Nordøyvegen AS, oktober 2014.

 

 

Published in Nordøyane
laurdag, 25 oktober 2014 00:00

Hjortejakt på Lepsøya

Hjortejakta startar 1. september og varer like til  23. desember. For å vere med å jakte må ein vere tilslutta grunneigarlaget og klart jaktprøva. Talet på jegerar kan variere frå år til år, og i år det med sju stykker.

Dei har eit godt miljø i jaktlaget, og det har alltid vore semje om korleis dei skal forvalte hjortestamma på best mogeleg måte. Nytt av året er at det berre skal jaktast i helgene,- ein avtale jegerane har gjort innbyrdes. Dette er eit prøveprosjekt som skal utprøvast i år. Her er berre eitt val, og jegerane har god innsikt i kva for dyr dei skal felle og kor mange, - og kva for dyr som skal takast først og sist.  I år har dei lovnad på 18 dyr, i skrivande stund er 11 hjortedyr skotne.  Løyve er gitt på grunnlag av 12.000 dekar jord.

Det har minka med hjort på øya. Det er ikkje like ofte ein treff på hjort lenger. Ei tid tilbake var det heilt vanleg å sjå store flokkar på markane kvar dag. Dette kan vere at det generelt har auka kvotene over heile landet og pga dette minka med antal hjortedyr også her. For nokre år sidan var det fellingsløyve på heile 44 dyr.

 

For nokre år sidan vart det arrangert hjortefest. Kvart fjerde år inviterte jegerane og grunneigarane inn til festleg lag på samfunnshuset. Bordet vart dekka med dei flottaste rettar som kunne lagast av hjort. Heilsteikte lår, karbonade, vilgryte, og ribbe for å nemne nokre av dei. Festkomiteen vart vald på årsmøtet til grunneigarlaget,  som då ordna det praktiske. Nærmare to hjortedyr gjekk med til denne festen. Dyktige kokkar og serveringshjelp, sang og underhaldning etterfulgt med dans, gjorde at hjortefestane vart ein populær fest som alle ville ta del i. Påmeldingslistene vart lagt ut på butikkane og på ein av festane tok det nøyaktig 15 minutt  før listene var fulle.

Her er velkomstkomiteen klar for å ta i mot og ynskje gjestane velkomne.

 

Fornøgd hjortejeger og slakting i Plassenaustet.

 

Her er tre av jegerane på plass som speidar etter hjort.

 

Published in Det som skjer
laurdag, 25 oktober 2014 00:00

Dekkhotell på Industri-huset

Nå har du muligheten til å lagre dekkene dine på Industrihuset. Praktisk og greit er det, siden du kan skifte dekkene ved å bruke hevebukken rett utenfor dekkhotellet. Det er installert flotte oppbevaringsreoler i sikkert, avlåst lagerrom.

 

For kr. 350 pr. år får du dette:

Lagring av 4 stk dekk

Bruk av trykkspyler

Bruk av hevebukk for skifting av dekk

Dersom du vil ha plass, kan du ta kontakt med:

Bjørg Farstad tlf. 97135295

Jarle Kjerstad tlf. 91397840

 

 

Published in Bo på Lepsøya
torsdag, 23 oktober 2014 00:00

Ole-Buda

Jokerbutikken på Lepsøya ber namnet Lepsøy handel, men på folkemunne seier vi berre "Ole-Buda".  Det er Odd Farstad og dottera Ann-Kristin som driv butikken. Dei har ein ekstra tilsett. Sjølv om Odd har passert 80 år, er han like fullt i arbeid på Ole-Buda kvar dag. Lett på foten og alltid like blid. Her ute kan vi vanskeleg tenkje oss Ole-Buda utan Odd.

Det var bestefar til Odd som byrja med butikk i 1898. Butikken var i kjellaren i Ole-garden. I 1902 vart "Gamlebuda" bygd,- og i den eine enden vart det telefonsentral. Den vart nedlagd i 1974. Åra gjekk og tida endra seg, og i 1961 det vart bygd ny butikk nedom vegen, som igjen vart ombygd i 1983 til slik den står i dag. Buda sel både bensin og diesel. I 1953 vart det tipping, den gong kosta ei rekkje 25 øre. Dei tok over medisinutsalet etter at Jordmor-Mattenes la ned butikkdrifta si i 1980. I 1997 vart der også post på buda.

Ole-Buda er open kvardagar til kl.18 og laurdagar til kl.16. På gamlebuda var det ope frå kl.09-23. Odd hugsar godt frå gamle dagar at det var ope til kl. 18.00 på sjølvaste julaftan,- og det hende folk for heim og åt steika, for så å kome attende for å prate. Dette fortel mykje om at Ole-Buda er noko meir enn ein stad å handle matvarer. Mange vil nok påstå  at buda er den viktigaste treffplassen på øya. Ole-Buda fungerer godt som turistkontor også. Tilreisande fjellfolk får ofte god veiledning om kor dei skal ferdast her ute - gode tips om vêr og føre. Er du ute etter lokale nyhende, får du også det her; plakatar om diverse arrangement heng på tavla utanfor. Mange tek turen innom,- ikkje berre for å handle, men i håp om å treffe folk, "frætte" nytt og slå av ein prat.  

 

Kjekt å treffe kjentfolk og slå av ein prat.

 Kjekt å treffe kjentfolk og slå av ein prat.

  

 Kvar tirsdag og fredag kjem vareruta med varer. Då kan det vere hektisk på Ole-Buda. Alle frosne varer må raskt på plass i frysar, og hyllene må fyllast opp.

 

I dag betalar dei fleste med bankkort når dei handlar. Odd fortel at før var det vanleg å handle på bok, og så betale ein gong i månaden. Dette kom av at fiskeriet kunne slå feil og det ikkje vart nok pengar til mat. Det er ikkje vanskeleg å tenkje seg kor tøft det måtte vere både for dei som måtte ha mat, eller for handelsmannen som hadde uteståande store pengesummar.

 

Diskusjonen kan gå hardt føre seg i sofakroken. "Den himmelske fredsplass" har vore eit mykje brukt namn på denne kroken i Ole-Buda.  Som regel er det "karagjengen" som treffast. Politiske ytringar og siste nyhende lokalt og sentralt, og heilt sikkert mykje av "Hugsar du den gongen......"

 

 

Published in Bo på Lepsøya
måndag, 20 oktober 2014 00:00

Ettertrakta nausttomter på Lausund

På Lausund ved fiskerihamna ligg Lausund småbåtlag si hamn.  Laget har 55 medlemmer og her ligg mange  båtar av ulik storleik,- og alle til sitt bruk. Å bu på Lepsøya er nesten utenkjeleg  utan å eige båt. Sjøliv og hobbyfiskeri  med nær tilgang til  fiskeplassar er ein viktig og medvirkande årsak visst  skal ein busette seg her. Teinebruk etter hummar og krabbe er ein høgt skatta hobby som er ettertrakta av mange.

Det er oppført 14 naust ved hamna. Idyllisk ligg dei der på rekke og rad. Etterspørselen etter nausttomter er stor på Lepsøya og seks nye naust er i emning og skal byggjast i nær framtid. Dugnadsånda er på topp og fleire av nausta vert sett opp av båtforeninga og på den måten tjene gode pengar til utvikling og  vedlikehald i småbåthamna. Småbåthamna på Lausund er ein triveleg stad for medlemmane å møtast, og det er sjeldan ein kjem hit utan å treffe folk.

 

Her er det gjort klart for seks nye naust

Her er det gjort klart for seks nye naust.

 

Vakre kveldar .

Ein stille og fin haustmorgon.

 

Published in Bo på Lepsøya
søndag, 19 oktober 2014 00:00

Skulekorpset

Lepsøy skulekorps har inga aldersgrense oppover, her er omtrent like mange vaksne som ungar. Korpset er til stor glede og underheld stadig ved ulike arrangement. Speling på 17. mai, adventsfest, julekonsert, basar og kafé er faste innslag. Det har vore mange samarbeidsprosjekt med andre korps i kommunen også, med stor suksess! Haramstreff og Kick-off er populære musikalske samlingspunkt som korpset er med på. Kvart femte år er det ein lengre tur på programmet. Dirigent Slavey Stoyanov er flink og godt likt av unge og gamle i korpset.

Skulekorpset spelar ei særs viktig rolle på 17. mai. Tusen takk for innsatsen, år etter år!

 

Published in Bo på Lepsøya
søndag, 12 oktober 2014 00:00

Sjønære tomter i idylliske Rosvika

Fantastisk beliggenhet, nær sjøen, barnevennleg, kort veg til skule, barnehage, butikk og småbåthamn.

Etter lang ventetid er arkeologane endeleg ferdige med utgravingane i Rosvika, og det vart heller ikkje her gjort arkeologiske funn. Tolmod og arbeid med  planlegging og godkjenning har gitt positivt resultat. Snart kan tomtene leggast ut for sal, og med Nordøyvegen snart i boks, reknar ein med det kan bli kamp om dei beste tomtene på øya. Tomtene i Rosvika ligg ved Nestevegen på Farstad. Solrikt, med strandlinje, - omkransa av vakker natur med fantastisk utsikt.

Ta gjerne kontakt om interesse og spørsmål.

 

Published in Bo på Lepsøya
laurdag, 11 oktober 2014 07:00

Bo på ein ekte prestegard

Lepsøy misjonssenter, eller Prestegarden, er ein av stadane du kan  vejle når du skal bestille overnatting her på Lepsøya. Du kan leige anten hovudhuset eller stabburet, eller begge deler. Ver ute i god tid med bestilling, for husa er mykje utleigd.

Prestegarden blir også mykje brukt til selskapslokale. Her er eit flott kjøkken til slik bruk. Kvar jonsokaftan er her mykje folk som samlast for å kose seg med ulike konkurransar og ete rømmegraut og kaker. Jonsokbryllaup er artig for dei små, i tillegg til at her er eit flott leikeområde.

Prestegarden har eiga nettside: www.lepsøymisjonssenter.com. Her finn du bookingkalender og leigeprisar.

 

Published in Gode opplevingar
onsdag, 08 oktober 2014 00:00

Kortreist mat

Når bærsesongen er over og grønsakene er ute av jorda, er det kjøtmaten som står for tur. Slakting og bearbeiding av kjøt av hjort og sau er tradisjonar som blir vidareført til nye generasjonar. Her kan ein snakke om både kortreist mat og stor verdiskaping.

 

 

Published in Bo på Lepsøya

Bo ved havet - Bo på Lepsøya

VI ER EIT TEAM SOM ARBEIDER FOR POSITIV UTVIKLING FOR MENNESKE OG MILJØ PÅ LEPSØYA

Kort om oss

Bo ved havet logo Bo ved havet er et prosjekt igangsatt av Lepsøy bygdeutval. Prosjektet skal planlegge og kartlegge muligheter for samfunnsutvikling på Lepsøya og skal utvikle samarbeid med de andre Nordøyane når det er aktuelt.bu. Les mer...

Kort om Lepsøya

Lepsøya er den sørlegaste av Nordøyane på Sunnmøre. Du kjem hit med hurtigbåt fra Ålesund eller med ferje frå Skjelten. Men om nokre år kan du ta bilen eller sykle over Nordøyvegen.  På Lepsøya er det eit aktivt bygdemiljø, og her er ein god stad å bu.

 

Ikke tilstrekkelig. Ønsker du mer informasjon? Følg oss i andre media


Deprecated: Non-static method K2ModelItemlist::getCategoryTree() should not be called statically in /home/bovedhav/public_html/modules/mod_jak2timeline/helpers/helper.php on line 45
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010